Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

מחירי העברה

מחירי העברה הינו מונח המתייחס למחירים הנקבעים בעסקאות בין חברות קשורות. באופן טבעי, כל תאגיד בינלאומי מנסה להעביר את מירב הרווח למדינה בה שיעור המס הינו הנמוך ביותר. בתכנוני מס מסוג זה קיים קונפליקט בין שאיפות החברה לבין רשויות המס במדינות השונות, המנסות לשמר את בסיס המס. בכדי להתמודד עם תופעת "זליגת" רווחים לאזורים בעלי מס נמוך, נקבעו במרבית המדינות בעולם כללי מחירי העברה, החלים על כל סוג של עסקה שהיא בין חברות קשורות, לרבות עסקאות הלוואה, מימון, שיווק, הפצה, ייצור, מו"פ, שירותים, תמלוגים וכדומה.
העקרון הבסיסי ביותר בנושא זה הינו עקרון שווי השוק (arm’s length), הקובע כי על עסקה בין צדדים קשורים להתבצע בתנאים זהים לאלו שהיו נקבעים אילו הייתה העסקה מתקיימת בין צדדים שאינם קשורים. התקנות הישראליות קובעות כי צדדים קשורים הינם צדדים שמתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים (לרוב מדובר באחוזי אחזקה של למעלה מ-50%), אך יש לזכור כי הגדרת יחסים מיוחדים משתנה ממדינה למדינה – ישנן מדינות בהן אחוזי האחזקה הדרושים נמוכים מאלה הדרושים בישראל או, לדוגמה, מדינות בהן יחסים מיוחדים יכללו גם חברה הנמצאת בבעלות בני משפחה.
בישראל, כמו גם במדינות אחרות, חלה חובה להתאים את סוג העסקה לסוג המתודולוגיה המתאימה בתחום מחירי העברה, וכן מחוייבת החברה למלא את טופס 1385, בו היא מצהירה (על ידי נושא משרה החב באחריות אישית) על סוג והיקף העסקאות הבין חברתיות.
תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל