Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

מתודולוגיות

בענף מחירי ההעברה נהוגות מספר שיטות לקביעת תחום המחירים הנאות ("טווח הערכים" לפי תקנות מחירי העברה). הוראות הדין הנהוגות בעולם קובעות כי תוצאת עסקה בין-חברתית, המתיימרת להתבצע במחיר שוק ("at arm's length"), חייבת להיקבע בהתאם לשיטה המתאימה ביותר לכך, בהתחשב בעובדות כל מקרה ובהשלכות הכלכליות של אותה עסקה נבדקת.

קביעת השיטה הנבחרת הינה בעלת חשיבות גבוהה ביותר ומשליכה על פעילות החברות המעורבות, בין היתר משום שמבחינת רשויות המס היא מצביעה על האופי ה"אמיתי" של העסקה (בנוסף לאופי העסקה בפועל). להלן סקירה קצרה של חלק מהשיטות הקיימות לצורך קביעה, הגנה ויישום של מחירי העברה. אנא קראו גם את ההבהרה המשפטית המופיעה בתחתית האתר.

שיטת השוואת מחירים בלתי-תלויים ("Comparable Uncontrolled Price Method")
שיטה זו (המכונה CUP) משווה בין המחירים שנגבו על ידי החברה, בעסקאות עם חברות קשורות, לבין מחירים בעסקאות עם צדדים שלישיים, בעת ביצוע עסקה זהה או אם קיימים הבדלים מינוריים בלבד בין העסקאות המשוות.

שיטת המכירה החוזרת ("Resale Price Method")
שיטה זו מנסה להעריך האם הסכום שנגבה בעסקה בין חברות קשורות הינו בתנאי שוק, על ידי בדיקת שולי הרווח הגולמי (gross margin), בהשוואה לרווח אשר הושג בעסקאות בין צדדים שלישיים. שיטה זו נהוגה במיוחד לצורך בדיקת מפיצים אשר מוכרים למשל מוצר של יצרן, וזאת מבלי לשנות את המוצר ו/או להוסיף לו ערך מהותי כלשהו.

שיטת העלות הנוספת ("Cost Plus Method")
על ידי שימוש בשיטה זו, מחיר השוק נמדד על ידי הוספת רווח גולמי (gross profit) הולם לעלות הייצור (או השירות) בעסקה הבין-חברתית הנבדקת. שיטה זו נהוגה, לרוב, לצורך קביעת התוספת (mark-up) אותה צריך להרוויח היצרן (או נותן השירות) בנוסף לעלויותיו בייצור המוצר או אספקת השירות, כאשר הוא עובד עבור חברה קשורה שלו.

שיטות חלוקת הרווח ("Profit Split Methods")
שיטות אלו מחלקות רווחים (או הפסדים) אשר נצברו בעסקאות קשורות, על ידי הגדרת תרומתו (היחסית) של כל צד לעסקה, לרווח שנוצר. תרומה זו חייבת להיקבע, בין היתר, באופן אשר ישקף את הפונקציות השונות של הצדדים, הסיכונים שנלקחו, המשאבים שהועסקו, והעלויות ששולמו על ידי כל צד לעסקה הקשורה.

שיטת השוואת הרווחים ("Comparable Profits Method")
שיטה זו (המכונה גם "Transactional Net Margin Method" באירופה) מעריכה האם הסכום אשר שולם בעסקה קשורה הינו בתנאי שוק, על ידי השוואת הרווח אשר הושג על ידי אחד הצדדים לעסקה הקשורה (הצד הנבדק) לרווח של צדדים שלישיים המבצעים עסקאות דומות, בעלי פונקציות דומות והנושאים בסיכונים דומים.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל