Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

הזדמנות ניהולית

הטיפול במחירי העברה נועד, במקורו, להוכיח לרשויות המס כי החברות מבצעות את העסקאות הבין-חברתיות שלהן תוך שימוש במחירי שוק. אך התייחסות נכונה לנושא מחירי העברה עשויה גם להניב לחברה הזדמנות ניהולית (בין היתר בתחום המס) ולאפשר למנהלי החברה לבחון את פעילותה במבט מדויק ומחושב.

התיעוד הנאות הנדרש על ידי רשויות המס כולל, בין היתר, תיאור של מוצרי החברה, אופן פעילותה, השווקים בהם היא פועלת, וניתוח משפטי-כלכלי של מחירי ההעברה הנהוגים בחברה. למעשה, מדובר במחקר רחב על אופן פעילותה של החברה, העשוי להעיד על יעילותה התפעולית. כך למשל, אחת מתוצאות הכנת התיעוד הנאות עשויה להיות העובדה כי התשלום המועבר לחברת הבת בעבור שירותי שיווק הינו מעל למקובל בשוק בו פועלת החברה. ניתוח של תוצאה זו עשוי להצביע, למשל, על שולי רווח שגויים, על תפעול לא נכון, על צורך בבחינת אופן העסקת העובדים וכדומה.

במהלך הכנת התיעוד הנאות נבחנת גם דרך תמחור העסקאות הבין חברתיות. יתכן כי הדרך בה נעשה שימוש כיום אינה מתאימה לדרישות רשויות המס (למשל, יתכן ששיטת ה- cost plus אינה מתאימה). מעבר לכך, יתכן כי הדרך הנוכחית אינה נכונה מבחינה כלכלית. בחינה מושכלת של דרכי פעולות החברה, על ידי מומחים כלכליים-משפטיים, יכולה להביא לא רק לשינוי בשיטת התמחור אלא אף להתייעלות. 

בנוסף, קיימת כמובן האפשרות לתכנן נכון את מחירי ההעברה של החברה, בתוך הטווח המותר על פי החוק, על מנת להנות מהטבות המס הגלומות בכך.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל