Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

יישום ותכנון

יישום תוצאות ה- study: לאחר השלמת התיעוד הנאות - ולמעשה כבר במהלך הכנתו, אנו מסייעים לחברה להטמיע את תוצאותיו. אם למשל, מצביעות תוצאות חקר תנאי השוק כי המחירים אשר גובה החברה אינם במסגרת טווח הערכים הקבוע בתקנות מחירי העברה, יש לבצע התאמה של המחירים, ולעתים אף של הדוחות הכספיים של החברה. לשינויים כאלה, יש לעתים השפעה על סכומי מס אשר שולמו ו/או אשר אמורים להיות משולמים לרשויות המס השונות.

תכנון המס: אנו יושבים בפועל, עם אנשי הכספים של החברה וגיליונות ה- Excel, על מנת לקבוע את המחיר הנאות לכל שירות ו/או מוצר, בהתאם להעדפותיה של החברה. משום שתוצאת חקר תנאי השוק היא בדרך כלל טווח מחירים, ולאו דווקא מחיר יחיד, ניתן לנוע בתוך הטווח - ובמסגרת החוק - בהתאם לתנאי העסקה והעדפות החברה.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל