Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

תיעוד נאות

הנושא החשוב והמשמעותי ביותר בתהליך ביקורת רשויות המס בנושא מחירי העברה במדינות השונות, הינו הדרישה לקבלת תיעוד למחירי ההעברה בקבוצה. עיקרו של תיעוד זה מכונה "study" - חקר תנאי שוק (על פי תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), או בפשטות תקנות מחירי העברה), מסמך משפטי-כלכלי רחב היקף, הכולל, בין היתר: (א) תיאור של החברה/הקבוצה; (ב) תיאור של החברות הרלבנטיות לעסקה הבין-חברתית; (ג) תיאור של השוק הרלבנטי וניתוח כלכלי של הסביבה העסקית בה מתבצעת העסקה; (ד) ניתוח הקצאת הסיכונים בין החברות המעורבות בעסקה; (ה) ניתוח כלכלי לשם קביעת שיטה נכונה לקביעת מחירי ההעברה; ו- (ו) בחינה בפועל האם העסקה אכן מתבצעת בתנאי שוק, בהתאם לכללים הקבועים בדין. תיעוד מסוג זה מסייע להגן על החשיפה מפני עסקאות שהתקיימו בעבר ו/או המתקיימות כיום.

בנוסף, תיעוד נאות כולל גם הסכם בין חברתי. הסכם זה הינו פועל יוצא של ה- study. יש להדגיש, בהקשר זה, כי הסכם בין חברתי אינו מחליף את תפקיד ה- study, ואינו ממלא את הפונקציה הדרושה על פי הדין, ללא study התומך בו. במקרים רבים אף מומלץ (אם כי בדרך כלל אין חובה) להכין מסמך מדיניות מחירי העברה בחברה (transfer pricing policy).

העדר תיעוד כאמור, פירושו, מבחינת רשויות המס במדינות השונות, כי החברה אינה פועלת במחיר שוק, כלומר מפירה את החוק וצפויה לסנקציות כגון: כפל מס על אותה הכנסה (תוך התעלמות מאמנות מס בינלאומיות), קנסות בפועל, תיקון רטרואקטיבי בתוצאות החברות השונות בקבוצה וכמובן פגיעה במוניטין הקבוצה כולה.

יש להדגיש, כי העדר התיעוד בפני עצמו, הינו ראיה לכאורה להפרת החוק, אף אם לבסוף תצליח החברה להוכיח כי מחירי ההעברה בהם היא פועלת הינם על פי מחירי השוק. בנוסף, היעדר התיעוד מעביר את נטל ההוכחה לכתפי החברה.
תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל