Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

קישורים

מחירי העברה

הערכת החשיפה

לפני כל טיפול בנושא של מחירי העברה, יש לבצע הערכה מוקדמת של פעילות החברה על מנת לבדוק באילו מישורים חשיפתה של החברה הינה מהותית ואמיתית. חשוב לציין, בהקשר זה, כי חברות הפועלות ללא תיעוד נאות (כלומר Study והסכם בין חברתי המבוסס עליו) נמצאות בחשיפה מבחינת דיני המס, הן של ישראל והן של מדינות זרות, וזאת אף אם יש באמתחתן הסכם בין חברתי כלשהו.

כל הסכם בין חברתי חייב להיות מבוסס על חקר תנאי שוק משפטי-כלכלי, הוא ה- study, משום שרק לפיו ניתן להעריך נכונה את המחיר הראוי לעסקה הספציפית (תשלום בפועל בגין שירותים או מוצרים, ריבית, חלוקת רווחים בעסקה או כל מנגנון אחר) ואת מערכת היחסים הנכונה בין הצדדים הקשורים, כפי שהיא באה לידי ביטוי באותו תיעוד נדרש.

כדוגמאות למצבים בהם ישנה חשיפה פוטנציאלית, ניתן להביא, למשל, הסכמי הלוואות בין חברתיים ללא ציון גובה הריבית שתיגבה וללא תיעוד תומך. אלה אינם עונים על דרישות תקנות מחירי ההעברה. כך גם קביעת מחירים לעסקאות בין חברתיות ללא תיעוד נאות, או שימוש בקניין הרוחני של החברה, במוניטין שלה וכדומה, ללא קביעת תמורה הולמת לכך.

לעתים פועלות חברות על בסיס הסכם בין חברתי שאינו מגובה בתיעוד נאות, אלא על בסיס הערכה כלשהי כי "מקובל" לפעול במתכונת של, למשל, עלות + 10%. ברוב המקרים, הסכנה היא שמדובר בהערכה מוטעית בשני מישורים: ראשית, אין הכרח כי דווקא שיטת ה- cost plus מתאימה לעסקה הנידונה; ושנית, אין ודאות כי אכן התוספת לעלות הינה האחוז שנקבע. מצב זה יוצר חשיפה לחברה, הן בישראל והן במדינה הזרה.

הערכה מוקדמת של מצב החברה מבחינת העסקאות הבין חברתיות המתקיימות בה, תאפשר למנהליה לקבל סקירה על החשיפות הרלבנטיות ועל הנושאים הדורשים עדכון בחברה. כמו-כן, מקום אשר נושא מחירי ההעברה של החברה מטופל על ידי רואי חשבון (בעיקר זרים), ניתן לבצע הערכה ממוקדת לפן הישראלי הספציפי ו/או להסכם הבין חברתי, אשר כאמור חייב לתאום את תוצאות התיעוד הנאות.

תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל