Bar-Zvi & Ben-Dov have merged with Herzog Fox & Neeman, Israel's leading law firm.


For information about Eyal Bar-Zvi and his new contact details, please click here.

English מאגר הידע חדשות לקוחות שרותים אודות צור קשר

חדשות

ממשלת רוסיה החלה באכיפת כללי מחירי ההעברה החדשים, המיישרים קו עם כללי ה- OECD. בנוסף, משטרת המס המיוחדת האמונה על חקירות מס, לרבות חקירות מחירי העברה, נמצאת כעת תחת סמכות משרד האוצר ולא משרד הפנים כפי שהיה בעבר.
בית המשפט דחה יישום שיטת TNMM על ידי חברה קשורה מקומית בטענה כי לא ניתן ליישם השיטה על ידי בדיקת שיעורי רווחיות גולמית של חברות ברות השוואה עקב חוסר אחידות ברמות הדיווח החשבונאי.
שיטה נוספת (שישית במספר) להערכת שווי שוק פורסמה על ידי רשויות המס בהודו. על אף שהגדרת השיטה רחבה ביותר, ההערכה היא כי זו תשמש בעיקר להרחבת השימוש בשיטת השוואת המחיר (CUP) ותחול על מקרים שעד היות לא התאימו ליישום ה-CUP.
נשיא צרפת, סרקוזי, הציג תוכנית לקביעת תשלום מס מינימאלי לחברות בינלאומיות גדולות הפועלות בצרפת, במטרה לגבות מסים ראויים מתאגידים רב-לאומיים אשר התחמקו מתשלומי מסים מלאים בצרפת על ידי תכנוני מס אגרסיביים. הוראה כזו אינה אופיינית למדינות אירופה, ונפוצה בעיקר במדינות כגון ברזיל ובהודו. הנושא יידון בכנס הקרוב שיעסוק בנושא מחירי העברה באירופה ומדינות ה OECD.
לרשויות המס באוסטרליה תוענק סמכות רחבה לבצע הערכות מחירי העברה לא רק מכוח חוקי המס, אלא גם מכוח הסעיפים הרלוונטיים באמנות המס הבינלאומיות, כך לפי טיוטת תיקון לכללי מחירי העברה שאמור לחול רטרואקטיבית משנת 2004. התיקון גם קושר באופן פורמאלי את כללי המימון הדק לכללי מחירי העברה.
אוגנדה מאמצת כללי מחירי העברה בכדי למנוע את שחיקת בסיס המס במדינה. המגמה של אימוץ כללי מחירי העברה באפריקה ממשיכה, ואחרי קניה, מצרים ודרום אפריקה, גם אוגנדה מאמצת כללים מיוחדים בנושא.
גרמניה מרחיבה את הגדרת המונח "חברה קשורה". בתחילת חודש מרץ פורסמה בגרמניה טיוטת תיקון לכללי מחירי העברה. הטיוטה כוללת תיקון של הכללים הנהוגים בכל הקשור לעסקאות בין-חברתיות, על ידי אימוץ מודל קרוב יותר לכללי ה-OECD מחד, והרחבת הפרשנות הניתנת להגדרת המונח "חברה קשורה", כך שיכלול גם שותפויות ומיזמים משותפים (joint venture). בנוסף מחילה הרפורמה את כללי מחירי העברה גם על ייחוס רווחים למוסדות קבע. הנושא יידון בכנס הקרוב שיעסוק בנושא מחירי העברה באירופה ומדינות ה OECD.
הודו החלה לאכוף את נושא מחירי העברה וקביעת תגמול הוגן גם בתחום הערבויות הניתנות בתוך הקבוצה, למשל במקרים של רכישת צד שלישי במדינה זרה, על ידי חברה בת זרה שמקבלת ערבויות מהחברה האם. במקרה כזה, כפי שהובהר גם בישראל ובמדינות אחרות, יש לפצות את החברה האם בגין העמדת הערבויות או חתימת הערבות, לפי המקרה, בהתאם לשווי השוק של אותה ערבות.
שלטונות המס של ויאטנם ביצעו במהלך החציון הראשון של 2011 כ- 600 ביקורות מס בתחום מחירי העברה, אשר הניבו להן עשרות מיליוני דולרים.  בעקבות הצלחת הביקורות, הוקמת ברשויות המס של ויאטנם יחידה מיוחדת לנושא מחירי העברה, אשר צפויה להגביר את מספר הביקורות בתחום.

במסגרת חובת הדיווח של חברות אמריקאיות לרשויות המס, פרסמה ה- IRS כי נושא מחירי העברה הינו אחד משלושת הנושאים המדווחים ביותר כ- Uncertain Tax Position, דבר המצביע על חוסר הוודאות של החברות בנושא ועל חששן (המוצדק) מפני ביקורת.

לדיווח שכזה ישנה השלכה רחבה על היחסים מול רשות המס ועל הדוחות הכספיים של החברה, ולכן חובה להסדיר את הנושא מראש, באופן שיהיה, ככל הניתן, audit proof.

ממשלת דנמרק הודיעה על הגברת האכיפה בתחום מחירי העברה. הגברה זו תבוא לידי ביטוי בקנסות מוגדלים (כ- 33 אלף יורו + 10% מההתאמה הנדרשת ברווחים, אם לחברה אין סטאדי תקף) ובדיווחים מיוחדים שעל חברה מקומית להגיש אם היא מפסידה ו/או עושה עסקים עם חברה קשורה מחוץ ל- EU, במקרים מסוימים.

קפריסין החלה לאמץ כללים לגבי מחירי העברה. בעקבות הלחץ הרב מיתר מדינות ה- EU, החלה לאחרונה קפריסין להחיל כללי מחירי העברה על עסקאות מימון (בעיקר הלוואות) בין חברות קשורות. עד לאחרונה, לא היו כל מגבלות מחירי העברה (מצד קפריסין) על עסקאות עם חברות קפריסאיות, למרות שחברה ישראלית שעשתה עסקה עם חברה קשורה קפריסאית היתה ממילא מחויבת לעמוד בכללים הישראלים. כעת, עצם ההוראה הקפריסאית מחזקת את חשיבות החזקת תיעוד נאות בתחום המימון וההלוואות, כדי להימנע מקנסות ומיסוי כפול הן בישראל והן בפקריסין.

בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט למיסים בהודו, השיג הנישום ניצחון מול רשויות המס, שסירבו להכיר בהוצאות התמלוגים אשר שילמה חברה מקומית מפסידה לחברה קשורה זרה, בטענה שהחברה נמצאת בהפסדים ולפיכך לא ניתן לטעון כי הידע תמורתו שולמו התמלוגים מניב תועלת כלכלית לחברה. עם זאת, החברה המקומית כן הציגה רווחים ברמה הגולמית, ולכן בית המשפט קיבל את טענתה כי אלה משקפים תועלת כלכלית המצדיקה תשלום תמלוגים, בין היתר משום שבהמשך הדרך עשויות הוצאותיה התפעוליות לקטון, והכנסותיה צפויות לגדול.

ממשלת סין החלה החודש בפרוייקט רחב היקף של איסוף תיעוד נאות מחברות מקומיות הקשורות לחברות זרות. חברות בנות של חברות ישראליות חייבות להחזיק תיעוד נאות (study והסכם בין-חברתי מתאים) עדכני, אחרת תהיינה כפופות לקנסות והתאמות של דוחות כספיים.  הביקורות מתרכזות בעיקר בתחומים הבאים: ייצור (contract manufacturing), שימוש בקניין רוחני של חברות בקבוצה, והפצה בקנה מידה רחב.

משרדנו, החבר ברשת הבינלאומית Transfer Pricing Associates, מטפל בנושאים אלה ומעניק הגנה מלאה לחברות קשורותה פועלות בסין, בין היתר באמצעות שלושת הסניפים המקומיים של הרשת, הפועלים בסין ובהונג-קונג, ומספקים בעת הצורך הגנה למסמכים שהוכנו על ידינו.

רוסיה אימצה תקנות מחירי העברה חדשות, התואמות יותר את כללי ה- OECD. ביו היתר, צומצמו הנושאים בהם הרשויות רשאיות לקבוע מחיר על דעת עצמן (בדומה לנהוג, למשל, בסין), הורחבה הגדרת "צדדים קשורים", ובוטל ה- safe harbor שאפשר סטייה של 20% ממחיר השוק (מזכיר בהיבטים מסויימים את הנהוג בברזיל).
IBM הפסידה בערעור שהגישה בבית המשפט באוסטרליה, וחויבה לשלם לרשויות המס המקומיות 55 מיליון דולר אוסטרלי, בצירוף הוצאות. הערעור נסב על החלטת הרשויות האוסטרליות למסות סכומים אשר שולמו על ידי החברה הבת המקומית לחברה האם בארה"ב, ביחס למכירות של תוכנות שנוצרו בארה"ב. IBM טענה כי מדובר בתמלוגים, ולכן לפי האמנה הרלבנטית אין צורך בניכוי מס במקור, אך טענה זו נדחתה.
בנאומו בחודש אפריל, הודיע סגן מנהל רשות המיסים האמריקאית (IRS) כי בקרוב ימונה מנהל חדש לתחום מחירי העברה, וכי מיד לאחר מכן יגויסו אנשי מחירי העברה נוספים כדי להגביר את הביקורות בתחום. עד לאחרונה, היו המפקחים בתחום מחירי העברה ב- IRS מפוזרים במשרדים המקומיים, אך לא היו מאוחדים תחת מנהל אחד. כעת, עם האחדת התחום ומינוי מנהל מיוחד, הצהיר סגן מנהל ה- IRS כי ההתמקדות תהיה הן בחברות זרות המשקיעות בארה"ב (כלומר המחזיקות חברות בנות בארה"ב) והן בחברות אמריקאיות הפועלות בחו"ל באמצעות חברות בנות.
רשויות המס בפיליפינים מגבירות את האכיפה בעסקאות בין גופים קשורים, לקראת אימוץ תקנות מפורטות בנושא. על אף היעדר תקנות פורמאליות, הרי שרשויות המס מחילות בינתיים את עקרונות ה- OECD על עסקאות עם גופים קשורים ונדרש תיעוד נאות על מנת להוכיח שמחיר העסקה הוא מחיר שוק (at arm's length).
רשות המסים של אנגליה פרסמה הנחיות סופיות לגבי הסכמי APA - Advanced Pricing Agreements, הדומים במהותם לפרה-רולינג. הנחיות אלה מאפשרות גם לחברות שאינן עומדות ברף העסקאות המינימאלי, לבקש APA במידה וישנה חשיפה לכפל מס בגין העסקה הרלבנטית.
בלוקסמבורג פורסמו הנחיות חדשות לגבי אכיפת מחירי העברה בעסקאות פיננסיות בין גופים קשורים. בלוקסמבורג אין תקנות רשמיות, אך היא כפופה לכללי ה- OECD.
בהודו ניכרת מגמה של הגברת האכיפה, הן באמצעות הגברת סמכויות פקידי המס בביקורות מחירי העברה, והן באמצעות אכיפת קריטריון ה- arm's length על עסקאות עם חברות היושבות במקלטי מס, גם אם אינן חברות קשורות.
רשות המיסים ההודית הקימה יחידות משנה של רשות המיסוי, ב- 10 מדינות מחוץ להודו, במטרה להקל על ביקורות מס בינלאומיות, בין היתר בתחום מחירי העברה, ועל השגת הסכמי APA.

החל משנת המס הנוכחית (2010), קבעו הרשויות בסין כי כל נציגות של חברה זרה (כולל ישראליות, כמובן), אף שאינה חברה מלאה אלא פועלת אך כ- rep office, חייבת להחזיק תיעוד מחירי העברה מלא, הכולל study והסכם בין חברתי. כפועל יוצא מכך, על החברות להכין את התיעוד עד לאפריל 2011.

לפי החלטה קודמת של איטליה, להתאים את חוקיה לכללי ה- OECD, אימצה איטליה תקנות מחירי העברה חדשות, הקובעות בין היתר כי על החברה להצהיר שיש בידה תיעוד מחירי העברה (הכולל study והסכם בין חברתי) גם עבור השנים הקודמות לשנת המס הנוכחית, כל עוד ניתן, לגבי אותן שנים, לבצע ביקורות ולקבוע שומות מחירי העברה על פי התקנות.  הקנסות על פי התקנות נעים בין 100% ל- 200%.
חברה בת של וולמארט תשלם באנגליה 115 מיליון פאונד בגין תמלוגים ששולמו ביתר לחברה האם האמריקאית. לאחר קביעת השומה, הגיעה החברה להסדר APA עם רשויות המס האמריקאיות והבריטיות.
ארגון ה- OECD אימץ תיקון נרחב לכללי ה- OECD. במסגרת התיקון, הוסף לכללים פרק חדש העוסק בשינוי מודל עסקי בתאגידים בינלאומיים. כמו כן, הוקשחה גישת הארגון לשיטות מבוססות רווח ושונתה שיטת בחירת המתדולוגיה.

רשות המסים בסין פרסמה דרישה לפקידי השומה לערוך ביקורות מחירי העברה לפחות לעשרה אחוזים מהחברות המעורבות בפעילות בינלאומית עם צדדים קשורים.

בנוסף, בניגוד לעבר, הוסמכו גם פקידי השומה האזוריים לערוך ביקורת מחירי העברה ובפרט לבדוק את קיומו של תיעוד נאות.

אירלנד מפרסמת כללי מחירי העברה מעודכנים. המדינה שנחשבת בעיני רבים, לרבות הממשל האמריקאי, כמקלט מס לכל דבר ועניין מפרסמת כללי מחירי העברה מעודכנים, אשר יחולו הן על עסקאות בינלאומיות והן על עסקאות בתוך המדינה. 
איטליה: 200% קנס. איטליה מחוקקת כללי מחירי העברה מפורטים ובין השאר מפרטת דרישות תיעוד נאות באשר לעסקאות בין-חברתיות בין צדדים קשורים. אי עמידה בכללי מחירי העברה או אי הגשת תיעוד נאות במועד עלולים להוביל לתשלום קנסות של עד 200% מגובה השומה.

באוסטרליה חוקקו כללי מחירי העברה ייחודיים העוסקים ברה-ארגון של חברות. הכללים מקשיחים משמעותית את עמדת רשויות המס כלפי חברות המשנות את דפוסי פעילותן העסקית ומעבירות מפעלים לאזורים בעלי אקלים מס נוח.

חקיקה זו מצטרפת למגמה בכל העולם, וגם בישראל, להבטיח כי גם במקרה של רה-ארגון, תזכה כל מדינה לנתח ההוגן בהכנסות החברה, בהתאם לקריטריונים קבועים כגון בעלות כלכלית (ולא רק משפטית) על IP.

גבייה של 3 מיליארד דולר בדנמרק, ממחירי העברה בלבד. רשויות המס של דנמרק הגבירו במהלך 2009 את הביקורות בתחום מחירי העברה, כפי שעשו גם רשויות מס אחרות שנאלצו לגבות מיסים באופן יצירתי, מקום שרווחי החברות הצטמצמו בעקובת המשבר. אך רשויות המס הדניות לא ציפו כי יצליחו לגבות סכום עתק של מעל ל- 15 מיליארד קרונות (כתרים) (שהם כ- 2.8 מיליארד דולר), רק מהתאמות וקנסות שהוטלו בגין תמחור לא נכון של עסקאות בין-חברתיות. הדבר מהווה קריאת השקמה לכל החברות שעדיין לא הסדירו את נושא מחירי העברה שלהן או שטרם עדכנו אותו השנה.

יום עיון בנושא מחירי העברה של אופציות לעובדים יתקיים ב- 11 מאי 2010, במרכז האקדמי למשפט ועסקים שברמת גן. עו"ד יריב בן-דב ממשרדנו הוזמן להרצות ביום העיון על מהות מחירי העברה על רקע הקצאת מכשירים הוניים לבכירים ועובדים, בעקבות פסק הדין בפרשת Xilinx, משמעויותיו והשלכותיו. 
רשויות המס בוייטנאם פשטו לאחרונה על חברות ייצור הנעליים והבגדים הנשלטות על ידי חברות זרות, לאור העובדה שחברות אלה גדלו משמעותית בעשור האחרון, אך ממשיכות להציג הפסדים בלתי סבירים, וזאת במיוחד לאור העובדה שיצרנים מקומיים מציגים רווחים. הסתבר, כי יצרנים אלה, שהן חברות בנות של יצרנים זרים, רכשו את חומרי הגלם מחברות האם שלהם במחירים שהיו גבוהים ממחירי השוק, וכן יצרו בפועל רווחים אצל חברות האם – אך הפסדים אצל החברות המקומיות. מתוך 20 חברות שנבדקו, 17 הצהירו על רווחים בעקבות החקירה, לאחר שתוקנו מחירי העסקאות הבין-חברתיות.
ה- IRS דורש דיווח מיוחד על חשיפות מס של חברות להן נכסים של מעל ל- 10מ' דולר. בדומה לדרישת FIN48 יידרשו החברות לציין בטופס מיוחד אשר יוגש למס הכנסה האמריקאי (כך לפי טיוטה שפורסמה על ידי ה- IRS) מהן עמדות המס שאימצו והאם יש חשש שלא יעמדו בביקורת של מס הכנסה.
עם זאת, בנושא מחירי העברה, אף שהחברה תידרש לפרט את החשיפה, ככל הנראה היא לא תתבקש לקבוע מה גובה החשיפה המדויק בדולרים, אלא רק למקם אותה לפי סדר גודל החשיפה, בדירוג החשיפות הכספיות האחרות.
ביום 28 אפריל 2010, יתקיים כנס מחירי העברה ו- OCED בו ינחה עו"ד יריב בן-דב ממשרדנו פאנל בנושא התכוננות נכונה לביקורות מחירי העברה. הכנס ייערך בבית התאחדות התעשיינים, וישתתפו בו מומחים בינלאומיים נוספים בתחומי המיסוי הבינלאומי ומחירי העברה, מהארץ ומהעולם, לרבות מנהלת תחום מחירי העברה ב- OECD, נציגי מס הכנסה, נציגי החברות NICE, טבע, DISNEY, HP, ואחרים.
רשויות המס ביפן פרסמו טיוטת דרישות לגבי המסמכים אשר חברות קשורות צריכות להחזיק בקשר לעסקאות הבין-חברתיות שלהן. ביפן, בשונה ממרבית העולם, לא קיימת עדיין דרישה ספציפית לעריכת חקר שוק לגבי העסקאות הבין-חברתיות, אך כן ישנה דרישה שבעת ביקורת תמציא החברה את הנתונים המוכיחים כי העסקאות האמורות הינן במחיר שוק, ולכן בפועל כן מומלץ – ואף נערך על ידי משרדנו – לחברות הפועלות ביפן להחזיק transfer pricing study התקף בישראל אך התואם גם את ההוראות ביפן. הדרישות החדשות של הרשויות ביפן עדיין לא גובשו סופית, אך ידוע כי הן מפרטות מה צריך להכיל המידע שיש להעביר לרשויות בעת ביקורת, ודורשות לפרט כיצד נקבע מחיר ה- arm's length. כתלות בכללים החלים בכל מדינה, מקובל בדרך כלל לבחון את הפעילות של הצד הנבדק בהתאם למגזרים רלבנטיים (segmented data). יתכן כי המידע הנדרש ביפן יכלול גם פירוט לפי מגזרים של החברות הקשורות המעורבות בעסקה, ולא רק של החברה המקומית, אך דרישה דומה מקובלת גם במדינות נוספות ואין בה משום חידוש ממשי בתחום.
רשויות המס הקנדיות הגישו ערעור על פסיקת בית המשפט בעניין GE, אשר אישר לחברה הבת הקנדית של GE להכיר בהוצאות בין-חברתיות בסך 136 מיליון דולר. לפירוט בנושא ראו המאמר שהתפרסם על ידינו ב"גלובס", ביום 5 פברואר 2010, אשר נגיש תחת "מאגר הידע" באתר זה.
רשויות המס המקומיות באינדונזיה הכריזו על אימוץ דרישות לתיעוד נאות בנוסח המבוסס בעיקרו על כללי מחירי העברה של ארגון ה- OECD. חברות להן עסקאות עם צדדים קשורים תידרשנה כעת להציג לרשויות המס תיעוד נאות בעת ביקורת. עם הצגת התיעוד הנאות, נטל הראיה יעבור לרשויות המס שתצטרכנה להוכיח כי העסקאות לא עומדות בתנאי השוק. במידה ואין ברשות הנישום תיעוד נאות, נטל ההוכחה ייפול עליו והוא יהיה צפוי גם לקנסות בגין אי המצאתו של התיעוד.
הונג קונג מצטרפת לסין, ומאמצת כללי מחירי העברה מפורשים. אימוץ הכללים נעשה בעקבות פסיקתו של בית המשפט המקומי הגבוה לערעורים, אשר החיל במחצית השניה של 2009 את עקרון שווי השוק על אף שכללי מחירי העברה לא הונהגו מבחינה רשמית. כללי מחירי העברה של הונג קונג מבוססים על כללי ה- OECD, בשינויים מסוימים, והצפי הוא להתגברות מחירי האכיפה של הכללים כלפי תאגידים בינלאומיים הפועלים במדינה.

מחלקת מחירי העברה של רשויות המס בהודו הגישה לחברת הבת ההודית של מפתחת התכנה, שאלות באשר לעסקאות הבין-חברתיות בהן הייתה מעורבת. התשובות שניתנו על ידי החברה לא היו ככל הנראה מספקות, ורשויות המס ביקשו להעמיק את החקירה, בין היתר באמצעות מומחה חיצוני. אורקל פנתה לבית המשפט בבקשה לבטל את הליך הביקורת.

בית המשפט האוסטרי לענייני מס קבע, כי חיוב בדמי ניהול, שאינו נתמך בתיעוד נאות אלא מציין סכום קבוע (lump sum) לא יוכר לצורך ניכוי. בית המשפט שם דגש על הצורך בבחינת השירות המדויק שניתן והערך המוסף שהוא מקנה לחברה המקומית, במסגרת התיעוד הנאות.
במקביל, משרד האוצר של אוסטריה פרסם כללי מחירי העברה, אשר נועדו להתאים את החוק המקומי לתקנות ה- OECD. בכללים ניתן דגש גם לנושא מימון בין חברתי , כולל הלוואות.
הונגריה אימצה הנחיות חדשות בנוגע למחירי העברה, המתאימות להנחיות האיחוד האירופאי לגבי הסדרת מחירי העברה. מדובר אמנם בהתאמה חלקית בלבד של חובות הדיווח לאלה של האיחוד האירופאי וה- OECD, אך בעיקרון התקנות החדשות מקלות על גופים הפועלים בהונגריה והמכינים תיעוד נאות (study ומסמכים נלווים כגון הסכם בין חברתי) לפי כללי ה- OECD עבור הצד השני לעסקה הבין חברתית, במיוחד אם הקבוצה פעילה גם במדינות איחוד אחרות ובידה מסמך מדיניות מחירי העברה מרכזי (transfer pricing policy).
הנחיות של רשויות המס הספרדיות מחייבות את פקידי השומה המקומיים לתת דגש לבחינת נושא מחירי העברה ולציות של חברות בינלאומיות הפועלות בה. הנחיה זו נובעת, בין היתר, מהמחסור בגביה מקומית של מס בגין המשבר הכלכלי העולמי, אך גם מכך שבעבר (עד 2006) לא היו בספרד תקנות מחירי העברה והנושא היה פרוץ יחסית.
רשויות המס המקומיות מתרכזות בעיקר (אך לא רק) בנושאים הבאים: מימון בין חברתי, שירותים בין חברתיים, ועסקאות המערבות קניין רוחני. ניתן לראות בכך, למעשה, מעין שכלול של פעילות רשויות המס הספרדיות, ולפיכך ניתן להסיק על ניסיונם הרב בביקורות על נושאים טריוויאליים יותר כגון עסקאות שיווק והפצה.
רשויות המס בסין מחייבות חברות מקומיות הקשורות לתאגידים רב לאומיים, ואשר מציגות הפסדים, להגיש לרשויות תיעוד נאות באשר לעמידתן בתנאי שוק. החיוב חל על חברות קשורות אשר מבצעות פעילויות מסורתיות (כגון ייצור, הפצה, מו''פ וכו') ואשר אינן נושאות בסיכונים חריגים לפעילויות אלו. עמדת רשויות המס הינה, כי במהלך העסקים הרגיל חברות אשר עוסקות בהפצה או באספקת שירותים לא אמורות להציג נתונים שליליים היות והן אינן חשופות לסיכונים מהותיים, אשר מי שנושאות בהן על פי רוב הן חברות האם (בעלות הקניין הרוחני).
ממשלת ארה''ב פרסמה את הנוסח הסופי של תקנות לקביעת מחיר שוק בעסקאות שירותים. הנוסח הסופי בא להחליף את התקנות הזמניות שפורסמו בשלהי שנת 2006. הטיוטה הקיימת אמנם אומצה ברובה, אך יש לשים לב לשינויים שהוכנסו. בין היתר, שונו חלק מהכללים לגבי אפשרות השימוש בשיטת עלות השירותים (Service Cost Method), שיטה המאפשרת גביית מחיר עלות עבור שירותים בעלי אופי אדמיניסטרטיבי, אשר אינם בעלי ערך מוסף לחברה (כגון פעולות אחזקת מערכות המידע של החברה, הוצאת חשבוניות וכו').
דוגמה נוספת לחידושים בתקנות שאומצו, הינה הקביעה כי תגמול הוני (stock based compensation) הינו חלק מעלות מתן השירות. בנוסף נציין, כי בימים אלה שוקדת רשות המסים האמריקאית (IRS) על הנחיות מפורטות בעניין זה.
בית המשפט היפני פסל את דרך יישום שיטת חלוקת הרווח השיורי (Residual Profit Split Method) של חברת בת יפנית שביצעה, בין השאר, פונקציות של גידור סיכוני שוק באמצעים פיננסיים עבור קבוצת חברות בינלאומיות. בית המשפט קיבל את קביעת רשויות המס כי גם ההוצאות (כגון הוצאות ריבית) שנועדו להתמודד עם סיכוני השוק של הקבוצה מהוות תרומה בעלת אופי בלתי שגרתי, ולפיכך, יש לחלק את הרווחים שנושאת קבוצת החברות לכל חברות הקבוצה המעורבות בפעילויות גידור אלה, על פי תרומתן היחסית לפעילות זו.
תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות למשרד בר-צבי את בן-דב.


a site by nascent
פרטי קשר :
טל +972 3 7522280
פקס +972 3 6120052
דוא"ל ‏
מגדל בסר3, קומה 19
רחוב כנרת 5
בני ברק 5126237
ישראל